_DSC9286

中一家長晚會

本校於2019年10月18日舉行「中一家長晚會」,活動除了增加中一家長對子女學校生活的了解,亦加強家長與學校之間的聯繫。

_DSC9228 _DSC9267 _DSC9274

_DSC9282 _DSC9286 _DSC9310

_DSC9317 _DSC9318 _DSC9321

_DSC9326 _DSC9330 _DSC9342

_DSC9351 _DSC9359 _DSC9369

_DSC9375 _DSC9380 _DSC9389

_DSC9395 _DSC9406 _DSC9413

_DSC9414 _DSC9421 _DSC9435

IMG_4966 IMG_4988 IMG_5005