WhatsApp Image 2022-09-30 at 1.16.42 PM

「數學資通救地球」

本校與香港教育大學合作研發 AR 擴增實境遊戲「數學資通救地球」,透過遊戲模式讓學生增強學習信心、知識概念及理解能力。

WhatsApp Image 2022-09-30 at 1.16.42 PM

WhatsApp Image 2022-09-30 at 1.17.38 PM

WhatsApp Image 2022-09-30 at 1.29.29 PM (2)

WhatsApp Image 2022-09-30 at 1.29.29 PM (1)

WhatsApp Image 2022-09-30 at 1.17.38 PM (2)

WhatsApp Image 2022-09-30 at 1.29.29 PM